Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
แผนพัฒนา
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนดำเนินการประจำปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
   แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
   รายงานการประชุมสภา
   ผลประโยนช์ทับซ้อน
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานนิติกร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  งานนิติกร
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs