Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์งานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   งานการเจ้าหน้าที่
   รายงานการบริหารงานบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  สาระน่ารู้
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   ผลการประเมิน LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
  การจัดองค์ความรู้ (KM)
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ 120/43 หมู่ที่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs