Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนพัฒนาจัดเก็บรายได้
   แผนการศึกษา
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   โอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  สาระน่ารู้
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   ผลการประเมิน LPA
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
   รายงานการเงิน
   รายงานการบริหารงานบุคคล
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
นายเนรมิตร มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
(089-647-5990)
ประมวลภาพกิจกรรม  
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเตรียม
 
  อ่านรายละเอียด  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 สามารถชำระภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 (ดู : 20)
รับโอนพนักงานส่วนตำบล 2566 (ดู : 44)
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 20)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 39)
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (ดู : 12)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี (ดู : 17)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพังงา (ดู : 46)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 86)
Line อบต.คุระ
E-Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
ประกาศราคากลางงก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก จากสายโตนจิกถึงสายตรีชน (ดู : 83)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ บ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 893 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,572 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ดู : 96)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสาคร บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (ดู : 122)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร ชนิดตัวรถ 10 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 223)
ข่าวประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 24)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลคุระประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 6)
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคัดเลอกบุคลากร ตำแหน่ง พนักงานจ้าง (ดู : 8)
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2566 (ดู : 4)
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับดารสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 12)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 121)
ประกาศ อบต.คุระ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 148)
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 215)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
หนังสือสั่งการ
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ คลิ๊กที่นี่
     
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
E-mail Address : saraban06820602@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs