การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลมีความซื่อสัตย์ อบต.คุระ ประจำปี 2566
21 พฤศจิกายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลมีความซื่อสัตย์ อบต.คุระ ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
24 เมษายน 2566

31


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินตามนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
4 มกราคม 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.คุระ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)
8 ตุลาคม 2564

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2564

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลรายตำแหน่ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2564

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตำบลคุระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
4 พฤษภาคม 2564

130


แผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
3 พฤษภาคม 2564

190


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
3 พฤษภาคม 2564

198


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2564
3 พฤษภาคม 2564

203


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2564
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน
3 พฤษภาคม 2564

193


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่และการแบ่งความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3 พฤษภาคม 2564

212


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการมอบหมายหน้าที่และการแบ่งความรับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
3 พฤษภาคม 2564

201


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 พฤษภาคม 2564

216


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
3 พฤษภาคม 2564

205


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
3 พฤษภาคม 2564

198


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
3 พฤษภาคม 2564

203


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
เอกสารแนบ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3 พฤษภาคม 2564

199


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
เรื่อง แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เอกสารแนบ