Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781 E-mail : obtkura.2561@gmail.com  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหารงาน
   นายกคุยกับประชาชน
   สำนักงาน
   ข้อมูลผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลดำเนินงาน
   แผนพัฒนาจัดเก็บรายได้
   แผนการศึกษา
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
   ตรวจสอบภายใน
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
  ข้อบัญญัติ
   เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
   โอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   เรื่องอื่นๆ
  งานบริหารบุคคล
   ประมวลจริยธรรม
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
   รับ-โอน-ย้าย
   งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  งานกิจการสภา
   งานกิจการสภา
  การชำระภาษี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  งานพัฒนาชุมชนฯ
  งานกฎหมายและคดี
  แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
  ผลประโยนช์ทับซ้อน
  พ.ร.บ.ระเบียบกฏหมาย
  สภาเด็กและเยาวชนตำบล
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  สาระน่ารู้
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมพนักงาน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   ผลการประเมิน LPA
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
   รายงานการเงิน
   รายงานการบริหารงานบุคคล
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ช่องทางร้องเรียนงานบริหารบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการชำระภาษี
การสร้างการรับร้สู่ชุมชน
การจัดองค์ความรู้ (KM)
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อสำนักงาน
แผนที่ อบต.
สายตรงนายก
ร้องเรียนร้องทุกข์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
น้ำตกสวนใหม่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
   องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทรศัพท์ : 0-7649-1690 โทรสาร : 0-7649-1781
E-mail Address : saraban06820602@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kura.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs