ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกอทุน ป.ป.ช. ที่ขอความร่วมมือ ไปดำเนินการเผยแพร่
20 กุมภาพันธ์ 2567

812


ด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนง.ป.ป.ช.)

ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGfdxwjE3bA4dvIxdOTYiQCNc